Избрание академика А. Д. Гвишиани на пост вице-президента IIASA

10.07.2014Академик РАН избран в состав руководства IIASA

Слева направо: А. Д. Гвишиани, П. Кабат, В. Е. Фортов

 

©РАН 2020